Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Απάντηση σε Μπασιάκο για έργο κατασκευής διυλιστηρίου για ύδρευση από Μόρνο και άρδευση από Υλίκη

Απάντηση στην αναφορά με α.π. 2176 με θέμα το Γραφείο Περιβάλλοντος στα Οινόφυτα και έργο κατασκευής κεντρικού διυλιστηρίου για ύδρευση από Μόρνο και άρδευση από Υλίκη (Δήμου Τανάγρας)   

Σχετικό: α) Η με α.π. 2176/10.01.2013 αναφορά του Βουλευτή κ. Ευαγ. Μπασιάκου  

Σε απάντηση της (α) σχετικής αναφοράς σχετικά με το Γραφείο Οινοφύτων και το θέμα της ύδρευσης σημειώνουμε τα εξής:  

Α. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος- Σύσταση Τομέα Στερεάς Ελλάδας  

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) έχει ως αρμοδιότητα την διενέργεια ελέγχων σε έργα και δραστηριότητες για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.  

Ειδικότερα στην περιοχή του Ασωπού, κατά την περίοδο 2004-2011 έχουν διενεργηθεί περισσότεροι από 260 έλεγχοι και επανέλεγχοι σε δραστηριότητες, κυρίως βιομηχανικές, στην ευρύτερη περιοχή Ασωπού και έχουν εκδοθεί περισσότερες από 150 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, ενώ το συνολικό ύψος των εισηγηθέντων προστίμων ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλες ανεξαιρέτως οι υποθέσεις για τις οποίες βεβαιώθηκαν παραβάσεις διαβιβάσθηκαν στην οικεία Εισαγγελία για την διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.  


Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των ελέγχων στην περιοχή του Ασωπού και της υλοποίησης του «Προγράμματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Περιβαλλοντικής Κρίσης στον Ασωπό», ως άμεση προτεραιότητα κρίθηκε η σύσταση Τομέα Στερεάς Ελλάδας (Γραφείο Οινοφύτων). Με τον νόμο 4014/2011 (για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση), στο άρθρο 22 παράγραφο 2, 3, 4, συγκροτείται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) νέος Τομέας με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τα Οινόφυτα και με αρμοδιότητες αυτές που έχουν ανατεθεί στους Τομείς της ΕΥΕΠ με το Π.Δ 165/2003 (Α’ 137).  

Παρά το γεγονός ότι η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες, για την άμεση στελέχωση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας (ΤΣΕ) από το 2012, σημειώθηκαν καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης των διαδικασιών από το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και ΟΤΑ (λόγω αλλαγών στη διαδικασία αποσπάσεων –μετατάξεων μετά την έκδοση του Ν. 4024/2011, καθώς και της διενέργειας εκλογών).  

Σημειώνεται ότι τόσο από πλευράς της Διοίκησης όσο και από πλευράς της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ συνεχίζονται οι εντατικές προσπάθειες και στην παρούσα φάση είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης η διαδικασία μετακίνησης τριών έμπειρων τεχνικών στον ΤΣΕ, που θα λειτουργήσουν ως ένας πρώτος πυρήνας της ΕΥΕΠ στην περιοχή με στόχο την μόνιμη παρουσία επιθεωρητών και την εντατικοποίηση των ελέγχων. 
Παράλληλα έχει διασφαλιστεί η παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του ΤΣΕ από το Δήμο Ταναγραίων καθώς και οι απαραίτητες πιστώσεις για τις δαπάνες αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

Β. Έργο κατασκευής κεντρικού διυλιστηρίου για ύδρευση από Μόρνο και άρδευση από Υλίκη (Δήμου Τανάγρας) 

Σε στενή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, την Περιφέρεια και τις τοπικές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και τους ΟΤΑ έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την ασφαλή υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής με καθαρό πόσιμο νερό και έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτό πόροι. 

Ειδικότερα: 
• Τα Οινόφυτα ήδη τροφοδοτούνται με νερό του Μόρνου. 
• Ολοκληρώθηκαν από την ΕΥΔΑΠ οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης του διυλιστηρίου των Οινοφύτων και μεταφοράς νερού από τον Μόρνο, μέσω του διυλιστηρίου Θηβών, σε κοινότητες περιοχής (Νεοχωράκι, Ελαιώνας). 
• Μετά την ολοκλήρωση των μελετών και τευχών δημοπράτησης η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενέταξε τα σχετικά έργα για χρηματοδότηση, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Θήβας. 

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το ΥΠΕΚΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη -ΕΠΠΕΡΑΑ) με πιστώσεις που έχουν ήδη εκχωρηθεί στην Περιφέρεια. Έχει ήδη αναδειχθεί ανάδοχος. 
Επιπροσθέτως ο Δήμος Τανάγρας ως πάροχος πόσιμου νερού έχει προωθήσει τις παρακάτω δράσεις: - ελέγχει σε μηνιαία βάση όλες τις παραμέτρους (μικροβιολογικές και χημικές) που καθορίζουν την ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος και ενημερώνει το κοινό για τα αποτελέσματα των μετρήσεων (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τοιχοκόληση στα δημοτικά γραφεία, ενημέρωση του τοπικού τύπου) - ελέγχει περιοδικά την ποιότητα του νερού των δημοτικών και ιδιωτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται στη λεκάνη του Ασωπού - διενεργεί ελέγχους για απορριπτόμενα απόβλητα είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. 

Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία την ΕΥΔΑΠ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ και το Δήμο Τανάγρας, εξετάζει το θέμα χρηματοδότησης και παροχής νερού από το Μόρνο για αστική χρήση (ύδρευση οικισμών και βιομηχανία), και άρδευση (καθότι η άρδευση με κατάλληλο νερό μπορεί να συμβάλλει στη σταδιακή φυσική ανάκαμψη της ρύπανσης, αλλά και στην εξυγίανση των ρυπασμένων εδαφών διασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων). 

Με την προτεινόμενη λύση οι κάτοικοι θα υδρεύονται με ασφαλές πόσιμο νερό και η βιομηχανία θα διευκολυνθεί για την επίτευξη των ορίων και των ποιοτικών παραμέτρων, που έχουν τεθεί με την ΚΥΑ του Ασωπού. Η συνολική και οριστική επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί εφόσον διατεθεί νερό από το Μόρνο για τις προαναφερόμενες χρήσεις, καθώς υπάρχει επάρκεια καθαρού νερού και κεντρικών δικτύων σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ. Η εν λόγω πρόταση είναι υπό αξιολόγηση και σε διαδικασία ενσωμάτωσης στο πλαίσιο οριστικοποίησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Υδάτων.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΩΥΣΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ