Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Απάντηση Υπουργου σε Ερώτηση Μπασιάκου για Συμβολαιακ​η Γεωργία

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, σας πληροφορούμε τα εξής : Η διαδικασία εφαρμογής της «συμβολαιακής γεωργίας», προβλέπεται στο άρθρο 10 με τίτλο «Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων» του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄), σύμφωνα με το οποίο η «συμβολαιακή γεωργία» είναι αποτέλεσμα της βούλησης και των δύο εμπλεκομένων μερών που με την υπογραφή των ιδιωτικών συμβάσεων δύνανται να ρυθμίζουν την μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. 

Στις εν λόγω Συμβάσεις συμπεριλαμβάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που στοχεύουν στην, κατά το δυνατόν, διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών – μελών των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (Σ.Α.Ο.) που πωλούν τα αγροτικά τους προϊόντα για εμπορία ή για μεταποίηση, μέσω αυτών, ενώ με υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των Συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων που κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συμβαλλομένων. 

Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπονται και κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβάσεων διατάξεων του εν λόγω άρθρου. Το ΥΠΑΑΤ, μάλιστα, έχει εκπονήσει σχέδια Συμβάσεων σχετικά με τη μεταποίηση ορισμένων οπωροκηπευτικών, τα οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 

Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στα οπωροκηπευτικά, μετά την πλήρη κατάργηση του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για ορισμένα οπωροκηπευτικά (βιομηχανική τομάτα, συμπύρηνα ροδάκινα, μήλα, αχλάδια, σταφίδες, σύκα κ.τλ.) με προορισμό την μεταποίησή τους, το 2010, παρατηρήθηκε σχεδόν πλήρης αδράνεια (με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν στη βιομηχανική τομάτα) στην υπογραφή των ιδιωτικών συμβάσεων, με ευθύνη και των δύο εμπλεκομένων μερών. 

Οι εν λόγω συμβάσεις είχαν υποχρεωτική εφαρμογή στο πλαίσιο του παραπάνω καθεστώτος και αναγράφονταν σε αυτές σαφές χρονοδιάγραμμα για την εξόφληση της αξίας της πρώτης ύλης, καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης από το μεταποιητή – αγοραστή, καθώς και όροι επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις καθυστέρησης εξόφλησης ή/και μη εξόφλησης της αξίας της πρώτης ύλης. 

Πέραν του τομέα των οπωροκηπευτικών, η συμβολαιακή γεωργία εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: 

- Ζαχαρότευτλα 

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η μοναδική μεταποιητική βιομηχανία στον τομέα, έχει από πολλών ετών καθιερώσει τη σύναψη συμβάσεων με τους τευτλοπαραγωγούς πριν από το στάδιο της σποράς των τεύτλων. Στη σύμβαση καθορίζεται ο αριθμός των στρεμμάτων που θα καλλιεργήσει κάθε τευτλοπαραγωγός, περιλαμβάνονται οι όροι και υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων μερών, καθώς επίσης η συμφωνημένη τιμή ανάλογα με την περιεκτικότητα των τεύτλων σε ζάχαρη.

- Βαμβάκι 

Η ισχύουσα ΚΥΑ 35235/26-4-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56710/31-21-2012 (ΦΕΚ 95 τ.Β΄/1-2-2011), προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστικών επιχειρήσεων πριν το στάδιο της παράδοσης. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται τα συμφωνούμενα σημεία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από τα οποία χαρακτηριστικά αναφέρονται η τιμή του προϊόντος καθώς και η ημερομηνία εξόφλησης των παραγωγών. 
Σημειώνεται ότι η ακολουθούμενη πρακτική και στους δύο προαναφερθέντες τομείς είναι η σύναψη συμβάσεων ετήσιας διάρκειας. 

Καπνός και Ενεργειακές καλλιέργειες 

Στον τομέα του καπνού καθώς και των ενεργειακών καλλιεργειών (ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αγριαγκινάρα) που προορίζονται για παραγωγή βιοντίζελ, η συνολική παραγωγή καλύπτεται από συμβόλαια με επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ