Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                                     Θήβα   :   5-6-2015
                                                                                               ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :   13568
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες :  Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628                                    
Ταχ.Κώδικας : 32200                                             Π Ρ Ο Σ : 

                                                                       

                                      Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 13568/5-6-2015 πρόσκληση για την 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  10  ΙΟΥΝΙΟΥ του 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1ο.            Λήψη απόφασης για τη δημιουργία μονίμου φορέα Αρχαίου Δράματος στη Θήβα.

2ο.             Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση διεθνούς εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος στη Θήβα από 4 έως 16 Σεπτεμβρίου 2015 από το Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο και διάθεση πίστωσης.

3ο.            Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2015.

4ο.            Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους  ως εκπροσώπων  του Δήμου Θηβαίων  στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων. 

5ο.            Έκφραση γνώμης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 7531/7-5-2015 αιτήματος του Δ. Κύμης – Αλιβερίου προς τη ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. , για μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου τους στο ΧΥΤΑ της 2ης Δ.Ε. Ν.Βοιωτίας. 

6ο.            Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Μέτρου 41 του Τοπικού Προγράμματος Leader Βοιωτίας.

7ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2015 απόφασης Επ. Ποιοτ. Ζωής, περί απόρριψης της υπ’ αριθ. 551/2-4-2015 ένστασης των Μαρίας & Σωτηρίου Στεφανοπούλου κατά της υπ’ αριθ. 45/2015 απόφασης του Δ.Σ/λίου,  για   την Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 378 της Δημοτ. Κοιν. Θήβας. 

8ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2015 απόφαση Επ. Ποιοτ. Ζωής, για  την τροποποίηση στο Ο.Τ. 168 στη Δ.Κ. Θήβας, στην ιδιοκτησία Αρβανιτάκη σε συμμόρφωση με παρατηρήσεις του 315/2014 πρακτικού επεξεργασίας ΣτΕ.

9ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2015 Επ. Ποιοτ. Ζωής για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Θήβας,  στο Ο.Τ. 578α στην ιδιοκτησία των Παναγιώτη Δαδόπουλου, Χαρίκλειας, Βασιλικής και Κων/νου Χατζηδούρου. 

10ο.            Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 338/2010  Α.Δ.Σ. περί μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στα όρια της πράξης εφαρμογής στη συνοικία Πινδάρου στο Πυρί και καθορισμός  της προθεσμία καταβολής των εισφορών,   σύμφωνα  με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν.1337/83 (σχετ. η υπ’ αριθ. 180/2015 απόφαση της Οικον. Επιτροπής).

11ο.            Έγκριση για την αποδοχή της χρηματοδότησης και  εκτέλεσης των έργων : «Κατασκευή δρόμου στην παραλία Αλυκής»  και «Κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Ελλοπία» από την Ενεργειακή Μαρίστη Α.Ε.» (σχετ. η 27/2015 απόφασης της Επ.Π.Ζ.  &  178/2015 απόφαση της Οικον. Επιτροπής).

12ο.            Έγκριση μελέτης  εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δρόμου στην παραλία Αλυκής»   από την «Ενεργειακή Μαρίστη Α.Ε.»

13ο.            Έγκριση περί του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Συμπληρωματικών Κτιρίων Διοίκησης».

14ο.            Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δήμου Θηβαίων 2014».

15ο.            Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης κατασκευής του έργου : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δήμου Θηβαίων 2015».

16ο.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών  για τις ανάγκες  Δ.Ε. Θήβας 2015.

17ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.623,48€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ δ’ τριμήνου 2014 (χρημ. εντολή 17401/15).

18ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσού 16.719,50€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα από 3/3/2015 έως και 1/5/2015 (χρημ. εντολή 62441/15).

19ο.            Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του κ. Ραχούτη Κων/νου του Παναγιώτη από τους Χ.Κ.  Α/02 ΠΛΑΤ. , Β/02 ΠΛΑΤ. & Β/04 ΠΛΑΤ. της Δ.Ε. Πλαταιών που αφορά κατανάλωση νερού.

20ο.            Εξέταση αιτήσεως για την διακοπή μίσθωσης καταστήματος Νο 22, 35, 36 και 38 στην Δημοτική αγορά από την Ξυνού Μαρία & ΣΙΑ Ο.Ε.

21ο.            Εξέταση αιτήσεως για την ανανέωση μίσθωσης του καταστήματος  στην Δημοτική αγορά της Κανέτη Πολυξένης του Ιωάννη.                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: