Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ : 

                                                                       

                                      Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 15044/18-6-2015 πρόσκληση για την 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  22  ΙΟΥΝΙΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1ο.            Λήψη απόφασης για τον τρόπο υλοποίησης των εργασιών με τίτλο «Υποστηρικτικές   εργασίες καθαριότητας» (σχετ. η υπ' αρ. 112/2015 ΑΔΣ).

2ο.            Λήψη απόφασης για την επιβολή Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων στον Καλλικράτειο Δήμο Θηβαίων (Σχετ. η 157/2015 Απ.Οικον.Επιτροπής) (Απόλυτη πλειοψηφία).

3ο.            Ανάκληση της υπ’ αριθ. 77/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας Δ.Θηβαίων, μετά την ψήφιση  του Ν.4328/14-5-2015.

4ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/2015 απόφασης του Δ.Σ.  της ΔΗΚΕΘ  σχετικά με την τροποποίηση όρων της σύμβασης, Μεσο-Μακροπρόθεσμου δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της ΔΗΚΕΘ και της Τράπεζας Πειραιώς (απόλυτη πλειοψηφία)

5ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ σχετικά μ την κατάρτιση νέας Σύμβασης ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού μεταξύ της Επιχείρησης και της Τράπεζας Πειραιώς για την πλήρη εξόφληση της υφιστάμενης  (απόλυτη πλειοψηφία).

6ο.            Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων στην Τακτική Γενική Συνέλευση των  Μετόχων της Εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» που θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2015».

7ο.            Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Θηβαίων ως ιδρυτικό μέλος στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με τίτλο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έγκριση εξαγοράς εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού».

8ο.            Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θηβαίων στην Κοινωνική Σύμπραξη με συντονιστή τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

9ο.            Έγκριση για την τροποποίηση της 418/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δ.Θηβαίων και Ανδρέα Ξύδη – Φωτεινής Σαμιώτη, ως προς το συνολικό ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης στους δικαιούχους και καταβολή της αξίας των επικειμένων από το Δήμο Θηβαίων.

10ο.            Έγκριση για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης αναπήρου στον κ. Αργίτη Δημήτριο του Σωτηρίου, επί της οδού Καβείρων 56 στη Θήβα.
11ο.            Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (πεύκο) στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο στην Τ.Κ. Πλαταιών (σχετ. η υπ’ αριθ. 47/2015 απόφαση Επ.Ποιοτ.Ζωής).

12ο.            Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων».  

13ο.            Έγκριση παράτασης εργασιών για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγ.Τριάδα».

14ο.            Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «Δημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Θήβας».

15ο.            Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή δρόμου στην παραλία Αλυκής»  από την Ενεργειακή Μαρίστη Α.Ε.

16ο.            Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Ελλοπία»  από την Ενεργειακή Μαρίστη Α.Ε.

17ο.            Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 στα πλαίσια της διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στέγασης του ΚΕΠ Θήβας.

18ο.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Θηβαίων.


                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: