Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 18157/23-7-2015 πρόσκληση για την 19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  27  ΙΟΥΛΙΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο.            Λήψη απόφασης για την οργάνωση και διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης στη Δ.Κ. Θήβας, έτους 2015 (απόλυτη  πλειοψηφία).

2ο.            Λήψη απόφασης για την αλλαγή του χαρακτήρα των οδών Δράκου και Δίρκης στη Δ.Κ. Θήβας από πεζόδρομο σε οδούς κυκλοφορίας οχημάτων (απόλυτη  πλειοψηφία).

3ο.            Λήψη απόφασης για μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου στον οικισμό Αλυκής της Τ.Κ. Ξηρονομής (απόλυτη  πλειοψηφία).

4ο.            Έγκριση της υπ’αριθ. 56/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (ΔΟΘ), για την έκδοση εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα Πειραιώς, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016».

5ο.            Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου σε υπαίθριο παιδότοπο ο οποίος λειτουργεί άνευ αδείας από την επιχείρηση «Καφέ Σνάκ Μπάρ εποχιακής λειτουργίας»  του Τσακίρη Άγγελου του Αναστασίου, επί της οδού Επαμεινώνδα 2 στη Θήβα, σε μισθωμένο ακίνητο κυριότητας του Συλλόγου Φιλοπροόδων «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ» ( θέμα από παραπομπή από την ΕΠΖ).

6ο.            Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Λατομείου Μαρμάρων του εκμεταλλευτή Βασίλειου Ι.Στενού στη θέση «Στοιχειωμένο» της Τ.Κ. Θίσβης  του Δ.Θηβαίων.

7ο.            Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Παύλου Ευάγγελο του Σπυρίδων, κατοίκου  Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου του Δ.Θηβαίων.

8ο.            Λήψη απόφασης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ.Θηβαίων, έτους 2015.

9ο.            Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από ταχυδιυλιστηριο έως δεξαμενή Δομβραινας».

10ο.            Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας ακινήτου στο ρέμα Χρυσορρόα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημοσίου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας.

11ο.            Επικαιροποίηση της υπ' αρ. 129/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση των υπ' αρ. 7 και 20 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Θήβας.

12ο.            Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Θήβας.

13ο.            Καθορισμός των ειδικοτήτων (3) ατόμων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015 με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους.

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ευγενία Βενιζέλου
Γραφείο Τύπου Δήμου Θηβαίων
Κύπρου 3, 32200 Θήβα
Τηλ: 2262350607
e-mail: dimosthivas@thiva.gr
website: www.thiva.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: