Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Αδειοδότηση Χρήσης Ύδατος και Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης Υδατικών ΠόρωνΘήβα 14/7/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014  Υπουργικής Απόφασης για την     «Αδειοδότηση Χρήσης Ύδατος και Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων».

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Κοινή Υπουργική Απόφαση   101123/17-6-2015 (ΦΕΚ 1435/10-7-2015 Τεύχος Β)  με τίτλο τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης  των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» που περιλαμβάνει τα παρακάτω :
  1. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων σημείων υδροληψίας όποιος υποβάλει αίτηση αδειοδότησης,  δεν καταβάλλει πρόστιμο, εάν η εν λόγω αίτηση υποβληθεί μέχρι τις 30-9-2015.                     
Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:
α) με πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και
β)  με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016
Η καταβολή του προστίμου και η προσκόμιση σχετικού παραστατικού στην αδειοδοτούσα αρχή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Ειδικότερα, στην ανωτέρω περίπτωση (α) αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή ανάλογου παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης ύδατος ενώ στην περίπτωση (β) η επιβολή και καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 4.2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 146896/2014».
 2)
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι σε όσους υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή του σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. μετά τις 31-12-2014 επιβάλλεται πρόστιμο 100€.  Στην περίπτωση αυτή αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου (100 ευρώ) υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Πληροφορίες : Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Θηβαίων
Τηλ.  : 2262350661

Δεν υπάρχουν σχόλια: