Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                               Θήβα   :   19-11-2015
                                                                                               ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :   28758
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες :  Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628                                    
Ταχ.Κώδικας : 32200                                             Π Ρ Ο Σ : 

                                                                       

                                      Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 18758/19-11-2015 πρόσκληση για την 28η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1ο.            7η Τροποποίηση προγράμματος επενδύσεων – τεχνικού προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2015.

2ο.             8η  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

3ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2015  απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ) η οποία αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού τους οικ. έτους 2016.

4ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 103/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) η οποία αφορά την ψήφιση του ετήσιου  Προγράμματος Δράσης, του Προϋπολογισμού και των Πινάκων Στοχοθεσίας της, οικ. έτους 2016.

5ο.            Λήψη απόφασης για την  τμηματική υλοποίηση  κάλυψης των εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

6ο.            Λήψη απόφασης για τη προσωρινή μεταφορά της θέσης τέλεσης της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας, σε τμήμα της οδού Αγγελίδη από Πινδάρου έως Πελοπίδου και σε τμήμα της οδού Πελοπίδου από Αγγελίδη έως Τσεβά.

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ