Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Θηβαίων από 12 έως 23/2Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Θηβαίων από 12 έως 23/2


Ο Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο συμμετοχής του στο “Σύμφωνο των Δημάρχων” θέτει σε δημόσια διαβούλευση το  Σχέδιο Δράσης του για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), το οποίο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή  κατοίκων, επιχειρήσεων και φορέων της πόλης (μέσω της συλλογής και επεξεργασίας  στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από σχετικό ερωτηματολόγιο). 

Το  ΣΔΑΕ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thiva.gr προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, πριν αυτό τεθεί υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 24/2/2016 και υποβληθεί στη συνέχεια για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι  δημότες μπορούν να αποστέλλουν τις παρατηρήσεις τους στο e-mail : dimosthivas@thiva.gr , αναγράφοντας στην επιστολή τους το Ονοματεπώνυμό τους και Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail), από 12 έως 23 Φεβρουαρίου 2016.

Τι είναι το  “Σύμφωνο των Δημάρχων” και το Σ.Δ.Α.Ε.

Το “Σύμφωνο των Δημάρχων” είναι η βασική πρωτοβουλία της Ε.Ε., που ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές σε μια κοινή δέσμευση,  για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους,  μέσω της συμβολής στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους “3x20” της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι στόχοι “3x20”  της Ε.Ε. προβλέπουν μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 20% αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών και 20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι πολυάριθμες ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στην κίνηση αυτή δεσμεύονται επίσημα να υποβάλουν ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη (Αειφόρο)  Ενέργεια (ΣΔΑΕ), συμπεριλαμβανομένης μιας βασικής απογραφής εκπομπών, όπου θα επισημαίνεται που πρέπει να εστιαστεί η δράση και πως θα επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η μείωση στις εκπομπές CO2 που υπερβαίνει το στόχο που ορίστηκε από την ΕΕ.

Τα οφέλη για το Δήμο θα είναι πολλαπλά, καθώς από την εφαρμογή του ΣΔΑΕ θα προκύψει μείωση των λειτουργικών δαπανών, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί ενεργειακή συνείδηση στους πολίτες και ο Δήμος θα αποτελέσει πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας και θα συμβάλει στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα η σύνταξη του σχεδίου Δράσης  αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία του Δήμου, στην προσπάθεια του να προσελκύσει κεφάλαια για επενδύσεις και δημόσια έργα, καθώς από αυτό θα προκύψει σημαντικός βαθμός ωριμότητας για τις προτεινόμενες από το ΣΔΑΕ δράσεις.


Περισσότερες πληροφορίες για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr .