Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για υποβολή δήλωσης Ν. 2308/1995
  • Έντυπο δήλωσης Δ1 ή Δ2 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον δηλούντα
  • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
  • Απλή φωτοτυπία αποδεικτικού ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό Εφορίας, ΕΝΦΙΑ, λογαριασμός ΔΕΗ, τηλεφώνου κλπ)
  • Αντίγραφο τίτλου κτήσης- συμβολαίου
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής
  • Τοπογραφικό διάγραμμα ή άλλο στοιχείο για τον εντοπισμό του ακινήτου (θέαση ορθοφωτοχάρτη Εθνικού Κτηματολογίου, Απόσπασμα Google)


Δεν υπάρχουν σχόλια: