Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 9148/4-4-2013 πρόσκληση για την 8η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :  

-Λήψη απόφασης για τη μορφή της αντίδρασης και την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων εκ μέρους του Δήμου Θηβαίων λόγω των εξαιρετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Θηβών.  

-Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης (με βάση τα τελευταία εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ ) με τίτλο "ΒΕλΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ" καθώς και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου .  

-Λήψη απόφασης για την εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων από τη ΔΕΠΟΔΑΘ –ΑΕ προς το Δήμο Θηβαίων που θα αφορούν τον καθαρισμό δημοτικών οδών με τη χρήση μηχανικού σαρώθρου(σκούπα).  

-Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης του χώρου στέγασης του ΚΕΠ Θήβας.  

-Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου «ΠΟΥΡΟΣ» (σχετ. η υπ’ αριθ. 39/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας). 

-Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς» του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεά Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή. 

-Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια της ΔΕ Θίσβης του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου. 

-Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Πράξη αναλογισμού στο Ρέμα της Δίρκης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου. 

-Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Θήβας Μεικτών Χρήσεων βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου.

-Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Μελέτη Βιοκλιματικής αναβάθμισης του Δημόσιου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος «Χρυσορρόα» της Θήβας» (θέμα από αναβολή). 

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο : «Ανάπλαση πέτρινης Πλατείας Δ.Δ. Δομβραίνας».

-Αποδοχή πίστωσης ποσού 9.283,52€ από ΥΠ.ΕΣ. για Καταβολή μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων, από 1/9/2012 εως 31/12/2012. 

-Αποδοχή πίστωσης ποσού 20.400,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο : «Εξόφληση Συνολικής Δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικής περιόδου 2011-2012 και έναντι συνολικής δαπάνης σχολικής περιόδου 2013 (χρημ.εντολή 10162/2013). 

-Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.959,10€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα ΚΟΚ το χρονικό διάστημα από 3/1/2013 έως και 1/3/2013. 

-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση και διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Γυμναστηρίου Θηβών» του Δ.Θηβαίων στη Δ.Ε. Θήβας. 

-Διόρθωση της υπ’ αριθ. 42/2013 απόφασης Δ.Σ/λίου ως προς το φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση της χρήσης αιθουσών του Λυκείου Δομβραίνας για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους της Δ.Ε. Θίσβης από το εσφαλμένο στην «εταιρεία Εlpedison Ενεργειακή Α.Ε.» στο ορθό στη «ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.» . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ