Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                                     Θήβα   :   10-7-2015
                                                                                               ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :    17097

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες :  Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628                                    
Ταχ.Κώδικας : 32200                                             Π Ρ Ο Σ : 

                                                                       

                                      Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 17097/10-7-2015 πρόσκληση για την 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  15  ΙΟΥΛΙΟΥ του 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο.            Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδύσεων - Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2015.

2ο.            Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

3ο.            Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.).

4ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/2015 απόφασης του Δ.Σ.  της ΔΗΚΕΘ  σχετικά με την τροποποίηση όρων της σύμβασης, Μεσο-Μακροπρόθεσμου δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της ΔΗΚΕΘ και της Τράπεζας Πειραιώς (απόλυτη πλειοψηφία -θέμα από αναβολή).

5ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ σχετικά μ την κατάρτιση νέας Σύμβασης ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού μεταξύ της Επιχείρησης και της Τράπεζας Πειραιώς για την πλήρη εξόφληση της υφιστάμενης  (απόλυτη πλειοψηφία - θέμα από αναβολή).

6ο.            Έγκριση έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτου και λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά του στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ¨Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημοσίου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας (απόλυτη πλειοψηφία).

7ο.            Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας ακινήτου στο ρέμα Χρυσορρόα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημοσίου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας.

8ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2015 απόφασης της Επ. Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Εστίας και καθορισμού τριών θέσεων στάθμευσης λεωφορείων επί της οδού Γληνού (απόλυτη πλειοψηφία).

9ο.            Έκφραση εκ νέου γνώμης σχετικά με τη ΜΠΕ αιολικού πάρκου της εταιρείας ΕΛΠΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ,  που αφορά τροποποίηση στα έργα οδοποιίας που εξυπηρετούν στην πρόσβαση σ’ αυτό, μετά την έκφραση θετικής γνώμης από το Σ/λιο της Τ.Κ. Μουρικίου (3/2015 απόφαση) και την Επ.Π.Ζωής με την 67/2015 απόφασή της.

10ο.            Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» με κωδικό  MIS:434215 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

11ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 91/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ περί έγκρισης έκδοσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο : «Σύμβαση χορήγησης νερού μεταξύ εταιρίας Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

12ο.            Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

13ο.            Λήψη απόφασης για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του Δήμου Θηβαίων.

14ο.            Έγκριση πρακτικού κλήρωσης  για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο  : «Αποκατάσταση τριών Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δ.Θηβαίων».

15ο.            Έγκριση πρακτικού κλήρωσης  για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων».

16ο.            Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο : «Bελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας».

17ο.            Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Κατσέλη Δημήτριο του Γεωργίου, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου Θηβών.

18ο.            Εξέταση αίτησης του κ. Νικολάου Ξυνού για διακοπή μίσθωσης καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά.

19ο.            Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στη Δημοτική Αγορά.

20ο.            Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για τις δημοπρασίες μισθώσεων-εκμισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με το π.δ. 270/81.

21ο.            Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Θηβαίων και  των νομικών προσώπων ΔΟΘ, ΔΗΚΕΘ  & ΔΕΥΑΘ .

22ο.            Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων.

23ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2015 απόφασης Επ.Ποιότ.Ζωής περί μη κοπής δυο πεύκων πλησίον του γηπέδου «Τένις» Ταχίου.

24ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2015 απόφασης Επ.Ποιοτ.Ζωής  περί μη κοπής ενός πεύκου επί της οδού Ιωνίας 18 στη Θήβα.

25ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/2015 απόφασης Επ.Ποιοτ.Ζωής περί διαμόρφωσης ράμπας πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο σε συνεργείο οχημάτων του Δημητρίου Πόκα επί της οδού Ποτνίων 2 στο Τάχι Θηβών.


                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


Ευγενία Βενιζέλου
Γραφείο Τύπου Δήμου Θηβαίων
Κύπρου 3, 32200 Θήβα
Τηλ: 2262350607
website: www.thiva.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: