Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Σε διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα

Τίθεται από σήμερα (16/5/2017) σε διαβούλευση και για 10 ημερολογιακές ημέρες το προτεινόμενο “Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα στη Θήβα, στο πλαίσιο της ανοικτής τοπικής διακυβέρνησης και με σκοπό να εξασφαλιστεί η άμεση πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων που αφορούν το κοινωνικό σύνολο.

Οι δημότες μπορούν να δουν το σχέδιο απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/0Bwe3sF911CPSMHdBSTZxTWxrZzA/view ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thiva.gr και αφού το μελετήσουν μπορούν να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις-παρατηρήσεις τους κατ΄άρθρο και παράγραφο, αποστέλλοντάς τις στο e-mail: dimosthivas@thiva.gr μέχρι 25/5/2017, συμπεριλαμβάνοντας το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ενδεικτικό υπόμνημα για κατάθεση απόψεων :
Oνοματεπώνυμο:
Κάτοικος:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ε-mail:
Σχετικά με το άρ. _____ παρ. _____ του προτεινόμενου σχεδίου κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα, υποβάλλω την ακόλουθη παρατήρηση :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 5/2017 Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θηβαίων
Θέμα: «Έγκριση κανονισμού που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα, των καθέτων αυτής και της πλατείας Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη .»

Στη Θήβα σήμερα 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από την με αριθμό 7126/2017 πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Προέδρου αυτής Αντιδημάρχου Θηβαίων κ. Ανδρέα Χατζησταμάτη, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε ( 5) μέλη:
1) Ανδρέας Χατζησταμάτης (πρόεδρος)
2) Δημήτριος Τούτουζας (αναπλ. Σωτ. Δρένιου)
3) Δημήτριος Γιαννίκας
4)Αναστάσιος Καμούτσης
5)Γεώργιος Τζουμανέκας
Απόντες
1) Βασίλειος Κατσάρας
2)Παναγιώτης Μέξης
3) Ελένη Αναδιώτου
4)Ιωάννης Κόρδατζης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική Υπάλληλο κ. Μπάκα Ευγενία.


Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την υπ΄αριθ. 24/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας εισηγήθηκε το 1Ο θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά τον κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα των καθέτων αυτής και της πλατείας Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη :
« ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TOY ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ , ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗ
I) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 1
Περιοχή ισχύος και ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα τις κάθετους οδούς που περιλαμβάνει η σχετική μελέτη και το αντίστοιχο εκτελεσμένο έργο, δηλαδή τις οδούς Οιδίποδος, Δημοκρίτου, Μαντινείας , Παυσανίου, Πλουτάρχου, Κρέοντος , σύμπλεγμα Σκουρτανιώτη και την πλατεία Αγ.Ιωάννη Καλοκτένη όπως και τα τμήματα των οδών Δράκου , Δίρκης και Αντιγόνης που λειτουργούν για διέλευση οχημάτων.
Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται:
1. Οι όροι κυκλοφορίας των πεζών , των οχημάτων και κάθε είδους δικύκλων καθώς και ο τρόπος ανεφοδιασμού των καταστημάτων που βρίσκονται στον πεζόδρομο και την πλατεία.
2. Τα μέτρα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος από την ρύπανση και την μόλυνση.
3.Tα μέτρα προστασίας του κοινού από παραβατικές συμπεριφορές
4.Οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης τμημάτων του πεζοδρόμου και της πλατείας στα παρακείμενα καταστήματα και οι υποχρεώσεις των καταστηματαρχών.
5.Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.
Άρθρο 2
Περιοχή ισχύος και κανόνες τροφοδοσίας καταστημάτων , λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Στην ως άνω περιγραφόμενη περιοχή που θα αναφέρεται εφ εξής ως πεζόδρομος επιτρέπονται κατ ’εξαίρεση της γενικά ισχύουσας απαγόρευσης της κίνησης των οχημάτων καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο , οι ακόλουθες κινήσεις τροχοφόρων
1. Η κίνηση αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών που μεταφέρουν ασθενείς , των απορριμματοφόρων του Δήμου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων της Ελληνικής Αστυνομίας , της Πυροσβεστικής , των νεκροφόρων καθώς και των οχημάτων των οργανισμών Κοινής Ωφέλειας , για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης
2.Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων γενικά και υπερηλίκων άνω των ογδόντα ετών εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδική κάρτα που θα πιστοποιεί την αδυναμία βάδισης ή την αναπηρία τους
3. Η κυκλοφορία των οχημάτων ανεφοδιασμού (μικτού φορτίου 5,00 tn ) των καταστημάτων και των κατοικιών καθώς και οχημάτων τροφοδοσίας καυσίμων μικτού βάρους μέχρι 3,5 tn από ώρα 06:00 π.μ μέχρι 09:30 π.μ .Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την εκφόρτωση και με τον όρο ότι δεν θα παρεμποδίζεται η τροφοδοσία άλλων παρόδιων καταστημάτων
4.Η κίνηση των οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών μετά χορήγηση σχετικής άδειας από το Δήμο στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό όριο παραμονής και κίνησης στον πεζόδρομο
5. Η κίνηση οχημάτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος χωρητικότητας μέχρι 6 κυβικά μετά χορήγηση σχετικής άδειας από το Δήμο
6. Η κίνηση οχημάτων, αποκομιδής προϊόντων κατεδάφισης ή εκσκαφών, θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίζονται κατά περίπτωση μετά χορήγηση άδειας από τον Δήμο για την τοποθέτηση κατάλληλου κάδου.
Άρθρο 3
Η κίνηση και η στάθμευση οχημάτων στον πεζόδρομο γίνεται με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς :
1. Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα των 5km/h και πάντα θα παραχωρείται προτεραιότητα στους πεζούς , εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και της κίνησης οχημάτων της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.Απαγορεύεται η οπισθοπορεία των οχημάτων , εκτός κι αν αυτή γίνεται με την καθοδήγηση πεζού.
3 Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η επιτόπια στροφή των οχημάτων.
4.Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί η Δημοτική Αρχή να απαγορεύσει τις επιτρεπόμενες κατά τα ως άνω κυκλοφορίες των οχημάτων, εάν πραγματική ανάγκη το επιβάλλει για λόγους ασφάλειας, άνεσης και προστασίας της κυκλοφορίας των πεζών
5.Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου, με βάση προϋπολογισμό θεωρημένο από τον Δήμαρχο τον οποίο θα έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία και θα αντιστοιχεί στις ζημιές που τυχόν προκληθούν από την κυκλοφορία και στάθμευση του οχήματός του εντός του πεζόδρομου.
6. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση και η διέλευση των τροχοφόρων στον πεζόδρομο και η παράβαση αυτή τιμωρείται με τις προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ ποινές και το διοικητικό πρόστιμο των 200 ευρώ.
7.Η κίνηση των μοτοποδηλάτων απαγορεύεται παντελώς, εκτός των κατόχων αυτών που έχουν εφοδιαστεί με ειδική κάρτα για την διεκπεραίωση αλληλογραφίας , διανομής έντυπου υλικού και συναφών περιπτώσεων μόνο τις ώρες κίνησης των οχημάτων ανεφοδιασμού ( παρ.2 αρθ.3 του παρόντος κανονισμού )
8.Απαγορέυεται εντελώς η στάθμευση των δικύκλων ( ποδηλατών και μοτοποδηλάτων ) επί του πεζόδρομου και της πλατείας εκτός από τους ειδικούς χώρους που προβλέπει η μελέτη του πεζόδρομου και τυχόν άλλων θέσεων της ευρύτερης περιοχής για τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά .(Σχετική η υπ΄αριθ. 78/2014 απόφ. της Δημ. Κοιν. Θήβας και η 115/2014 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
Επί αυτών των χώρων στάθμευσης δικύκλων γενικά , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται συγκεκριμένος και απόλυτα ορισμένος ως προς την θέση χώρος στον οποίο θα επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δικύκλων μεταφοράς εμπορευμάτων (delivery)
9.Είναι επιτρεπτή η κίνηση με ποδήλατο ανήλικων παιδιών υπό την επίβλεψη και ευθύνη ενήλικα συνοδού
Αρμόδια για την επιβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων είναι κατά περίπτωση και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους η Ελληνική Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία
Άρθρο 4
Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του πεζόδρομου και σχετικές ρυθμίσεις
1.Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα θα γίνεται αποκλειστικά εντός των προκαθορισμένων <ντεκ> καθώς και επί της προσόψεως τους και ειδικότερα επί της ανατολικής πλευράς του πεζόδρομου μέχρι πλάτους 1,5 μ και επί της δυτικής μέχρι πλάτους 1,0μ και πάντα χωρίς υπέρβαση των περιορισμών ως προς τα καθίσματα που θέτει η άδεια λειτουργίας τους κατά την κείμενη νομοθεσία. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο του πεζόδρομου σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να παραβιάζει και να καταλαμβάνει την επιφάνεια της σηματοδοτούμενης διάβασης των τυφλών.
Τα καταστήματα στην δυτική πλευρά που είναι αδύνατο λόγω κατασκευής του πεζόδρομου να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σε ντεκ λόγω έλλειψης αυτών δύναται ν αναπτύξουν αυτά στην προβολή τους μέχρι 4 μ σύμφωνα με την άδεια τους και την κείμενη νομοθεσία.
Μελλοντικά όσα καταστήματα θα ανοίγουν θα γνωρίζουν ότι η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται μόνο στα ντεκ.
Τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην πλατεία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα αποκλειστικά και μόνο στην πλατεία και στην πρόσοψη επί αυτής .
Τα εμπορικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται επί της Επαμεινώνδου δύναται να αναπτύξουν πάγκους με τα προϊόντα τους ,ανατολικά 1,5 μ και δυτικά 1μ.
2.Το δικαίωμα της χρήσης τμήματος πεζόδρομου ή πλατείας με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους παρόδιους καταστηματάρχες κατά προτεραιότητα έναντι αντίστοιχων αιτημάτων από ιδιοκτήτες καταστημάτων στις στοές της οδού Επαμεινώνδα ύστερα από σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ο σκοπός της προοριζόμενης χρήσης που δεν θα μπορεί να είναι διαφορετική από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος .Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στις στοές θα αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα επί των ντεκ εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος επί αυτών . Σε περίπτωση που λάβει άδεια κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Επαμεινώνδα με άμεση σχέση με τα παραπάνω ντεκ, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στις στοές θα αποσύρουν τα τραπεζοκαθίσματά τους.
Η χορήγηση της άδειας δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και αφού καταβληθεί στο Δημοτικό Ταμείο το ανάλογο τέλος που κάθε φορά θα ισχύει. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την σχετική άδεια λειτουργίας του καταστήματος και την βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας . Δε χορηγείται άδεια για χρήση Κοινόχρηστου Χώρου η αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει κάθε μορφής καθυστερημένες οφειλές τους προς τον Δήμο . Στον προς παραχώρηση χώρο απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε σταθερής κατασκευής ή μηχανολογικής εγκατάστασης και φορητά μέσα προβολής ( σταντ) εκτός από περιπτώσεις όπου ο Δήμος δια των αρμοδίων οργάνων αποφασίζει διαφορετικά.
Κατά εξαίρεση θα χορηγείται άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που δικαιούνται ,πέρα από τη γραμμή των ντεκ και τις γλάστρες και μέχρι 2 μ κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:
Την 23η ,24η ,25η και 26η Δεκεμβρίου
Την 30η ,31 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου
Ανήμερα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου , 28ης Οκτωβρίου και του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη.
Από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και την 2η ημέρα του Πάσχα.
Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και
Από 22 έως και 30 Αυγούστου κατά την διάρκεια της Εμποροπανήγυρης.
3.Τα εμπορικά καταστήματα ( εμπορίας ρούχων , υποδημάτων ειδών μαναβικής , βιβλιοπωλείων κλπ ) δικαιούνται επί του μήκους της πρόσοψης του καταστήματός τους στον πεζόδρομο και επί πλάτους 1,5 μ να τοποθετούν τα εκτεθειμένα προϊόντα τους σε κατάλληλες ασφαλείς και αφαιρούμενες κατασκευές όταν τα καταστήματα είναι κλειστά. Ο καταλαμβανόμενος κατά τα παραπάνω χώρος σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να παραβιάζει και να καταλαμβάνει την επιφάνεια της σηματοδοτούμενης διάβασης των τυφλών.
4.Οι καταστηματάρχες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες των καταστημάτων τους, πέραν εκείνου για το οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης του. Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και με τις υποδείξεις των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας και εντεταλμένων υπαλλήλων του Δήμου.
5.Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να οριοθετούν τον παραχωρημένο σ’ αυτούς χώρο σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
6.Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση εάν αυτό απαιτηθεί να συμμορφώνονται με το καθοριζόμενο από την Υπηρεσία του Δήμου χρονικό διάστημα απόσυρσης των τραπεζοκαθισμάτων , ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια τεχνικών ή άλλων παρεμβάσεων
7.Η τοποθέτηση ψυγείων ( που συντηρούν παγωτά και αναψυκτικά ) στον πεζόδρομο και την πλατεία κατά τη θερινή περίοδο, θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν Αδείας της Δημοτικής Αρχής (να προβλεφθούν όροι που συμφωνούν με την αρχιτεκτονική του χώρου με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας ) , εφόσον δεν δημιουργούνται κατά την εκτίμησή της προβλήματα και αφού προηγούμενα θα καταβληθεί το σχετικό τέλος όπου αυτό είναι απαιτητό από άλλες διατάξεις .
.Ο πεζόδρομος και η πλατεία ή τμήματά τους μπορούν να παραχωρούνται :
Δωρεάν μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ή μετά από καταβολή παραβόλου για άλλου είδος εμπορικές χρήσεις εκθέσεις κλπ. Το ύψος του παραβόλου πρέπει να είναι ανάλογο με την χρήση , τον χρόνο και την καταλαμβανόμενη έκταση και καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οι φορείς – διοργανωτές έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την καθαριότητα , την προστασία των χώρων από κάθε μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκαλέσουν . Η παραμέληση των υποχρεώσεων τους αυτών επιφέρει ανάλογο
διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα καθορισθεί βάσει των ισχυουσών κάθε φορά σχετικών διατάξεων.
Άρθρο 5
Ειδικές περιπτώσεις
1.Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν ο Δήμος μετά σχετικό και αιτιολογημένο αίτημα κρίνει ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη στάθμευσης τροχοφόρου για την εξυπηρέτηση υφιστάμενων υπηρεσιών ή επαγγελματικής δραστηριότητας ή τροφοδοσίας με καύσιμα στα τμήματα του όπως παραπάνω καθορίστηκε πεζόδρομου, στα οποία όμως επιτρέπεται η συνεχής κυκλοφορία οχημάτων (Δίρκης και Δράκου) , μπορεί κατ’ εξαίρεση και μετά από απόφαση του το Δημοτικού Συμβουλίου να επιτρέψει ή να εγκρίνει την λήψη μέτρων τεχνικών ή κυκλοφοριακών , για συγκεκριμένη και απόλυτα καθορισμένη χρονική διάρκεια ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα
2.Στις οδούς Δίρκης και Δράκου και στο τμήμα αυτών από Πινδάρου ως Κάδμου , απαγορεύεται η κίνηση πάσης φύσεως οχημάτων μικτού βάρους άνω των 5 tn
3. Στα φαρμακεία εντός του πεζόδρομου, για τις ημέρες της εφημερίας τους, να διατίθενται χώροι στάθμευσης , δύο (2) θέσεις στην Πινδάρου από την Δράκου έως και την Οιδίποδος , μία (1) θέση στην Αντιγόνης που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία , μία (1) στην Κάδμου και μία (1) στην Δίρκης. Τα έξοδα της διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης θα βαρύνουν τους ίδιους.
Άρθρο 6
Ειδικοί όροι για τις περιπτώσεις επισκευής ή ανέγερσης οικοδομών
1.Σε κάθε περίπτωση που για την κατεδάφιση –επισκευή ή ανέγερση , απαιτείται Οικοδομική άδεια , οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίζουν στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή , βεβαίωση του Δήμου για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. (υπεύθυνη η Τεχνική Υπηρεσία για το ύψος της εγγυητικής επιστολής). Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από το Δήμο για κάθε περίπτωση , ανάλογα με τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν, ώστε να χρησιμεύσει σε περίπτωση πρόκλησης φθορών για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού του πεζόδρομου στην προηγούμενη κατάσταση από το Δήμο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών μετά από σχετική πρόσκληση και μέσα σε τακτή προθεσμία.
2.Προκειμένης της ανέγερσης νέας οικοδομής ή κατεδάφισης υπάρχοντος κτίσματος ή εκσκαφής του οικοπέδου αυτό επιτρέπεται να γίνεται με μηχανικά μέσα κατά τις ώρες 07:30 έως 14:30. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η κίνηση ερπηστριοφόρου μηχανήματος επί του πεζόδρομου. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες ή ο εκτελών αυτές εργολάβος , μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών , για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού ( χώματα –λάσπες-μπάζα-υπολείμματαα σκυροδέματος κλπ)
3.Κατά την κατεδάφιση , ανέγερση ή επισκευή οικοδομής, θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος τουλάχιστον 2,00μ από την στάθμη της οδού, με αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό. Το είδος του υλικού αυτού μπορεί να καθορίζεται από το Δήμο. Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό
4.Όταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής φθάσουν στο στάδιο περαίωσης του φέροντος Οργανισμού του ισογείου και της πλάκας της οροφής του, τότε το περίφραγμα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωμα από τυχόν φθορές θα τοποθετείται ικρίωμα , έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από το Κοινό όλου του πλάτους της οδού, μέχρι την οικοδομική γραμμή. Το ικρίωμα αυτό θα επενδύεται στο ύψος τουλάχιστον 2,00μ με το υλικό που προηγούμενα περιγράφηκε , ώστε κατά την διάρκεια των εργασιών να μην ρυπαίνεται το οδόστρωμα.
5.Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής επί του οδοστρώματος κριθεί αναγκαία, αυτή θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η δε αποκατάστασή του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή με τα ίδια υλικά και την ίδια επιμέλεια, είναι υποχρεωτική και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Άρθρο 7
Διοικητικές ποινές και λοιπές κυρώσεις
1.Σε περίπτωση παράβασης των όρων και της έκτασης των παραχωρούμενων προς χρήση κοινόχρηστων χώρων του πεζόδρομου και της πλατείας θα εφαρμόζονται οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί διοικητικών ποινών σε βάρος του υπόχρεου .Σε περίπτωση υποτροπής κατά την οποία θα έχουν βεβαιωθεί τρεις ή και περισσότερες παραβάσεις σε βάρος καταστηματάρχη , η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει την ανάκληση της άδειας παραχώρησης της χρήσης του κοινόχρηστου.
Οι παραβάτες που θα υπερβαίνουν τον προκαθορισμένο χώρο κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων (ντεκ , γλάστρες) θα καταβάλουν ημερησίως πρόστιμο 300 ευρώ.
2.Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης των χώρων του πεζόδρομου και της πλατείας, στους υπαίτιους θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία ποινές κλπ και οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου κυρώσεις
3.Τα σταθμευμένα παράνομα δίκυκλα (μοτοποδήλατα και ποδήλατα ) θα αποσύρονται από την Υπηρεσία του Δήμου ή την Αστυνομία και στους κατόχους των θα επιβάλλεται πρόστιμο καθώς και η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης μεταφοράς και φύλαξης .
4.Στους ιδιοκτήτες οχημάτων που σταθμεύουν παράνομα στο πεζόδρομο ή την πλατεία ή προβαίνουν σε άλλες παραβάσεις του κανονισμού , θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το Νόμο πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις θα καταμηνύονται για τις ποινικές συνέπειες των παραβάσεων τους αφού θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια ασφάλεια των χρηστών του πεζόδρομου
5.Για κάθε προξενούμενη φθορά στον πεζόδρομο ,την πλατεία και στον εν γένει εξοπλισμό τους, θα συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σχετικό Πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς ,το ποσό δε αυτό θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαίτιου και θα είναι ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριμένη παράβαση από άλλες ισχύουσες διατάξεις .
6.Για όλες τις παραπάνω παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή οι υπερκείμενες θεσμικές διατάξεις όπως είναι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) , ο Κτηριοδομικός Κανονισμός και Νέος Οικοδομικός Κανονισμός κλπ.
7.Αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούνται να προβαίνουν σε αφαίρεση πινακίδων και φορτοεκφόρτωση ΙΧ αυτοκινήτων και δικύκλων.
Άρθρο 8
Τρόπος έγκρισης και τροποποίησης του κανονισμού
Ο παρόν κανονισμός εγκρίνεται και ισχύει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, υπόκεινται δε σε αλλαγή , συμπλήρωση ή τροποποίηση μετά όμοια (απόλυτη πλειοψηφία ) , απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν.3852/2010, καθώς και
1.Το σχέδιο που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα, των καθέτων αυτής και της πλατείας Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη
2.Την υπ΄αριθ. 24/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ E Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
Εγκρίνει τον κανονισμό που αφορά την λειτουργία του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα, των καθέτων αυτής και της πλατείας Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη όπως αναφέρεται παραπάνω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 22/2017.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: